ROSberryPi/Installing ROS Indigo on Raspberry Pi – ROS Wiki