Raspberry Pi powered time lapse dolly (RasPiLapse)