Belgachia is a station of the Kolkata metro. Belgachia is underground metro station situated on the Kolkata metro line1 of Kolkata metro